Regulamin

I Bieg do Serca Kołłątaja
Staszów, 29.04.2017 r.
1. Organizatorzy
Gmina Staszów
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Staszowie

2. Partnerzy
Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Kultury „ReKultura”
Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Staszów

3. Cel
1. Upamiętnienie 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
2. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej.
3. Kształtowanie pozytywnych postaw i charakteru poprzez współzawodnictwo sportowe.
4. Promocja gminy Staszów.

4. Termin i miejsce
1. Zawody odbędą się w Staszowie w dniu 29 kwietnia 2017 r. (sobota) o godz. 11.00. Biuro zawodów dla biegu głównego i marszu Nordic Walking oraz start zlokalizowane będą na parkingu przy ulicy Cmentarnej. Współrzędne GPS 50°34’03.5″N 21°10’33.1″E
2. Biuro zawodów czynne będzie w dniu imprezy od godz. 08.00.
3. Miejsce startu oraz szczegółowa trasa biegu i marszu dostępna będzie na stronie internetowej Organizatora: www.biegkollataja.staszow.pl zwanej dalej strona internetową.
4. W biegu mogą wziąć udział wyłącznie uczestnicy zarejestrowani zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
5. Do rejestracji czasu biegu i marszu wykorzystany zostanie system Gepard oraz zwrotne numery startowe z chipem pomiarowym.

5. Uczestnictwo
1. Bieg odbędzie się w następujących kategoriach i na dystansie:
– bieg główny (M, K) – 10 000 m
– marsz Nordic Walking (M, K) – 10 000
2. W biegu oraz marszu Nordic Walking mogą wziąć udział zawodnicy, którzy przedstawią w biurze zawodów aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w imprezie lub złożą oświadczenie o udziale w imprezie na własną odpowiedzialność.
3. W biegu głównym mogą wziąć udział zawodnicy, którzy w dniu startu ukończyli 16 lat.
4. W marszu Nordic Walking mogą wziąć udział zawodnicy, którzy w dniu startu ukończyli 12 lat.
5. Niepełnoletni zawodnicy zobowiązani są do posiadania oświadczenia rodziców uprawniającego do uczestnictwa w zawodach sportowych, o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w imprezie lub ważnych badań lekarskich.
6. Zawodnicy startują wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponoszą związane z tym ryzyko. Wszyscy uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała, urazów fizycznych (w tym śmierci) a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
7. Zawodnicy uczestniczą w zawodach na koszt delegujących organizacji lub własny.
8. Bieg główny nie odbędzie się w przypadku zgłoszenia się mniej niż 20 zawodników. Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy oraz wniosła opłatę startową.
9. Limit czasu na pokonanie trasy biegu głównego wynosi 2 godziny. Po tym czasie trasa biegu zostanie zamknięta, a zawodnicy którzy nie osiągnęli linii mety pozostają nieklasyfikowani.
10. Osoby przebywające na trasie po upływie wyznaczonego czasu robią to na własną odpowiedzialność, a w związku ze wznowieniem ruchu pojazdów, zobowiązane są do przestrzegania przepisów ustawy o ruch drogowym.

6. Terminy zgłoszeń i opłaty startowe
1. Zgłoszenia do biegu głównego i marszu Nordic Walking przyjmowane będą do dnia 20 kwietnia 2017 r. za pośrednictwem strony www.biegkollataja.staszow.pl Po tym terminie rejestracja zawodnika oraz wniesienie opłaty nie będzie możliwe.
2. Wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi, za wyjątkiem sytuacji odwołania imprezy z przyczyn leżących po stronie Organizatora.
3. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się możliwość przeniesienia opłaty na innego zawodnika, po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem imprezy.
4. Opłata startowa dla zawodników zgłoszonych w terminie do 10 marca 2017 r. wynosi:
Bieg główny – opłata 30 PLN
Marsz Nordic Walking – opłata 10 PLN
5. Opłata startowa dla zawodników zgłoszonych w terminie od 11 marca do 20 kwietnia 2017 r. wynosi:
Bieg główny – opłata 40 PLN
Marsz Nordic Walking – opłata 20 PLN
6. Wniesienie opłaty startowej w dniu imprezy nie będzie możliwe.
7. W marszu Nordic Walking z opłaty zwolnieni są zawodnicy, którzy do dnia zawodów nie ukończyli 16 roku życia.
8. W ramach opłaty startowej uczestnik biegu głównego i marszu Nordic Walking otrzymuje pakiet startowy, którego zawartość zostanie podana za pośrednictwem strony internetowej, nie później niż na 3 (trzy) dni przed rozpoczęciem zawodów.
9. Wpłaty należy dokonywać na konto S4 Daniel Nowak, ul. Kwatery Głównej 46E/27, 04-294 Warszawa, nr 38 1140 2004 0000 3302 7633 1774 wpisując w tytuł przelewu imię, nazwisko i rok urodzenia.

7. Trasy biegów
1. Bieg główny i marsz Nordic Walking 10 000 m – nawierzchnia trasy: asfalt i nieutwardzona droga leśna i polna (część trasy). Start z parkingu przy ul. Cmentarnej. Meta w Wiśniowej na terenie Szkoły Podstawowej (Pałac Kołłątajów).
2. Trasa biegu głównego i marszu Nordic Walking stanowi załącznik do regulaminu i zamieszczona zostanie na stronie internetowej.

8. Organizacja zawodów
1. Zawody odbędą się bez względu na warunki pogodowe.
2. Organizator zapewnia depozyt dla zawodników, przygotowanie trasy, nagrody, obsługę sędziowską i medyczną imprezy oraz powrót zawodników do Staszowa po zakończeniu imprezy.
3. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek startowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
4. Przekazywanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację zawodnika.
5. Skracanie trasy biegu spowoduje dyskwalifikację zawodnika.
6. Na trasie biegu przebywać mogą jedynie uczestnicy biegów, obsługa biegów oraz osoby i pojazdy posiadające przepustkę Organizatora. Przebywanie na trasie I Biegu do Serca Kołłątaja bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę trasy. W szczególności zabrania się poruszania po trasie biegu na rowerach, rolkach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych oraz ze zwierzętami.
7. Oficjalne wyniki biegów zostaną podane na stronie Organizatora biegów w ciągu 24 godzin od zakończenia biegów.
8. Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane są do dnia 30 kwietnia 2017 r. do godz. 12.00 na adres mailowy biuro@osir.staszow.pl Protesty będą rozpatrzone w trybie pilnym.
9. Depozyty: zawodnicy mają możliwość zdeponowania rzeczy w depozycie, gdzie otrzymają worek oznaczony numerem startowym. Worek można odebrać tylko po zwrocie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie depozytu przez inną osobę. Uwaga: zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.
10. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie zawodów.
11. Ze względu na bezpieczeństwo osób biorących udział w imprezie oraz charakter trasy, organizator wprowadza limit liczby uczestników oraz dopuszcza wcześniejsze zakończenie przyjmowania zgłoszeń. Limit uczestników w biegu na 10 km – 150 zawodników. Limit uczestników w marszu Nordic Walking na 10 km – 150 zawodników.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.

9. Nagrody
1. Każdy uczestnik biegu i marszu Nordic Walking otrzyma pamiątkowy medal.
2. W biegu głównym na 10 km za zajęcie miejsc I-III w kategorii kobiet oraz w kategorii mężczyzn ustanawia się nagrodę pieniężną wynoszącą odpowiednio:
– Miejsce I – 500 PLN
– Miejsce II – 300 PLN
– Miejsce III – 200 PLN.
3. W biegu głównym na 10 km, dla zawodników zameldowanych i na stałe zamieszkujących na terenie gminy Staszów tworzy się kategorie: „Najlepszy Staszowianin” oraz „Najlepsza Staszowianka”. Najlepsi zawodnicy w tej kategorii otrzymują nagrody rzeczowe.
4. W Marszu Nordic Walking na 10 km za zajęcie miejsc I-III zawodnicy otrzymują nagrody rzeczowe.

10. Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
2. Dane osobowe uczestników imprezy będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w pkt. 10.1, w związku z udziałem w imprezie obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje oraz wizerunku – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniana będzie informacja o imprezie.
4. Uczestnik biorąc udział w imprezie jednocześnie udziela organizatorowi niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie zgody na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji:
– Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie.
– Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w zakresie jego udziału w imprezie.
– Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej.
– Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku.
– Publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
– Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach.
– Emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych.
– Publikowanie zdjęć uczestnika z udziału w imprezie w postaci zdjęć z trasy biegów.
5. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
6. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w imprezie.

11. Postanowienia końcowe
1. Zgłoszenie do biegu lub marszu Nordic Walking i wniesienie opłaty startowej jest równoznaczne z przyjęciem, wyrażeniem zgody, zaakceptowaniem i przestrzeganiem zapisów Regulaminu.
2. Uczestników biegów obowiązują przepisy IAAF (International Association of Athletics Federations), dostępne na stronie internetowej www.iaaf.org i PZLA (Polski Związek Lekkiej Atletyki), dostępne na stronie internetowej www.pzla.pl oraz niniejszy Regulamin.
3. Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego, poleceń służb porządkowych oraz poszanowania pozostałych uczestników biegów. Organizator ma prawo usunąć z terenu imprezy osoby, które zakłócają porządek publiczny, przebieg imprezy lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem, przepisami IAAF oraz PZLA.
4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom imprezy, zabrania się udziału w niej w towarzystwie zwierząt oraz pod wpływem alkoholu, narkotyków, innych środków odurzających oraz środków dopingujących.
5. Uczestnicy przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że Organizator będzie uprawniony do odmówienia zawodnikowi uczestnictwa w zawodach w przypadku niespełnienia warunków niniejszego Regulaminu oraz innych obowiązujących przepisów.
6. I Bieg do Serca Kołłątaja jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych. Organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu.
7. Zawodnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, zakup stosownego ubezpieczenia na czas udziału w imprezie sportowej.
8. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator imprezy, któremu przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja.
9. Organizator ma prawo dokonania zmiany Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji Uczestników, w szczególności w zakresie praw nabytych na podstawie Regulaminu. Ewentualne późniejsze zmiany Regulaminu obowiązują od daty ich publikacji na stronie internetowej.

12. Kontakt
1. Adres organizatora: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Staszowie, ul. Mickiewicza 40 28-200 Staszów
2. Osoba do kontakty: Witold Złotnik, tel. 15 864 27 11, email: biuro@osir.staszow.pl